Salta al contenuto principale Salta alla mappa del sito a fondo pagina

Juridisk information

FÖRETAGETS NAMN

ACADEMIA BARILLA S.p.A. med en aktieägare
Bolagets säte: Via Mantova 166 - 43122 Parma      
Aktiekapital: 100 000 euro fullt inbetalt
Skatte-ID och registreringsnummer i företagsregistret i Parma 02152170342
Bolag underställt “Barilla G. e R. Fratelli – Società per Azioni” (artikel 2497, italienska civillagen)

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Användares tillgång till vissa delar av webbplatsen och/eller begäran om information eller tjänster kan kräva inmatning av personuppgifter, som behandlas av registerföraren Academia Barilla Società per Azioni (nedan “Academia Barilla”) i enlighet med den italienska lagen om skydd av personuppgifter (förordning 196/2003 "Codice in materia di Protezione dei Dati personali"), nedan kallad "Lagen".
Avsikten med nedanstående information är att göra användarna medvetna om på vilket sätt Academia Barilla använder deras personuppgifter, innan användarna kopplar upp sig och innan de skriver in sina personuppgifter i olika sektioner av webbplatsen.

HUR UPPGIFTERNA ANVÄNDS

När användaren kopplar upp sig till olika delar av webbplatsen kan de uppgifter som lämnas direkt av användare vid ifyllandet av online-formulär användas på följande sätt:
a) för registrering på webbplatsen, vilket krävs för åtkomst till olika delar av webbplatsen och för leverans och hantering av de tjänster som erbjuds;
b) med användarens samtycke och till dess samtycket återtas genomföra marknadsföringsaktiviteter (till exempel skicka marknadsförings- eller reklammaterial, utföra relevanta analyser av registrerade användare så Barilla kan förbättra produkter och tjänster som erbjuds kunderna); detta kan även ske med e-post, fax, mms och sms, efter specifikt samtycke och tills samtycket återtas;
c) skicka nyhetsbrev med aktuell information om innovationer på webbplatsen, recept, menyer, näringsråd och andra nyheter om Academia Barillas värld (sektionen "Nyhetsbrev");
d) besvara frågor från användare om Academia Barillas produkter, om annonsering eller om själva webbplatsen (sektionen "Kontakter").
Användare behöver inte registrera sig för att komma åt vissa tjänster som erbjuds av Academia Barilla (t.ex. de som redovisas i styckena c) och d) ovan. Men för att kunna få svar på sina frågor om dessa tjänster behöver användarna lämna personuppgifter som bara används för dessa speciella ändamål och under den tidsrymd som krävs.

METOD FÖR BEHANDLING AV UPPGIFTERNA

Personuppgifterna behandlas främst elektroniskt med hjälp av programvara och strängt begränsat till ovanstående användningsområden.

HUR PERSONUPPGIFTER LÄMNAS AV ANVÄNDARNA

Vissa personuppgifter är obligatoriska (rutorna markeras med en asterisk) för att Academia Barilla ska kunna uppfylla användarnas förväntningar på webbplatsens funktion.  Eftersom uppgifterna i de rutor som markerats med asterisk är nödvändiga för att den efterfrågade tjänsten ska kunna levereras, innebär det att om uppgiften utelämnas helt eller delvis eller är felaktig kan tjänsten inte tillhandahållas; däremot får det inga återverkningar om icke obligatoriska personuppgifter helt eller delvis utelämnas eller är felaktiga.

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Utöver personuppgifter som lämnas direkt av användarna (såsom namn, postadress, e-postadress m.m.) vid uppkoppling till webbplatsen, hämtar IT-systemen och webbplatsens programvara själv in vissa personliga uppgifter som används vid dataöverföringen över internet.
Dessa uppgifter används endast för anonyma statistiska undersökningar.

KATEGORIER AV PERSONER SOM KAN FÅ TILLGÅNG TILL ANVÄNDARES PERSONUPPGIFTER

Endast anställda eller medarbetare på marknadsföringsavdelningen hos registerföraren och som arbetar under direkt överinseende av denne och är utsedda att ansvara för eller arbeta med behandlingen av personuppgifter enligt artiklarna 29 och 30 i Lagen och som har genomgått lämplig utbildning för detta, har tillgång till personuppgifterna; detsamma gäller – under överinseende av de ansvariga personer som utsetts av registerföraren – för anställda eller medarbetare hos de ansvariga.

YPPANDE ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV ANVÄNDARES PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som lämnats direkt av användarna via formulär på webbplatsen yppas inte till tredje part och offentliggörs inte utom vid publicering på webbplatsen av namn på vinnare i tävlingar eller prisutdelningar som marknadsförs av Academia Barilla via webbplatsen.

REGISTERFÖRARE OCH PERSONER SOM ANSVARAR FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Registerförare är ACADEMIA BARILLA SOCIETÀ PER AZIONI - Academia Barilla S.p.A. – Lago Calamandrei 3/A (c/o Barilla Center) - 43121 Parma - Italien; [email protected]
Ansvarig för behandling av personuppgifter:
1) Styrelseordföranden för Academia Barilla genom den tillförordnade chefen;
2) Aicod s.r.l. - Via Emilia Est 216/A 43123 Parma – [email protected] för administration och hantering av webbplatsen, hantering av servern där webbplatsen är lokaliserad, utsändning av nyhetsbrevet och viss direktmarknadsföring på nätet.

ANVÄNDARRÄTTIGHETER ENLIGT ARTIKEL 7 I LAGEN

"Artikel 7 – Rätten till åtkomst till personuppgifter och andra rättigheter
1. den berörda personen har rätt att få information om huruvida det finns personuppger om honom eller henne, även om de inte ännu registrerats, och att få ta del av uppgifterna i förståelig form.
2. Den berörda personen har rätt att få information om:
a) varifrån personuppgifterna kommer;
b) hur uppgifterna används och hur de bearbetas;
c) vilken programvara som används vid elektronisk bearbetning;
d) uppgifter om vem som är registerförare, vilka som är ansvariga för behandlingen av uppgifterna samt utsedda ombud i Italien, dvs:  
e) personer eller kategorier av personer till vilka uppgifter kan yppas eller som kan få kännedom om personuppgifterna som utsedda ombud i Italien, samt ansvariga personer eller personer som fått detta i uppdrag.
3. Den berörda personen har rätt att:
a) uppdatera, korrigera eller på begäran lägga till uppgifter;
b) radera, omvandla till anonym form eller blockera uppgifter som behandlats i strid med Lagen, inklusive uppgifter vars bevarande inte är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna insamlades eller bearbetades;
c) få bekräftelse att åtgärderna enligt punkt a) och b) och deras innehåll har översänts till de personer till vilka uppgifterna kommunicerats eller yppats, med undantag för de fall där detta är omöjligt eller inbegriper metoder som är uppenbart oproportionerliga i förhållande till de rättigheter som skyddas,
4. Den berörda personen har rätt att helt eller delvis:
a) av legitima skäl motsätta sig behandling av personuppgifter som gäller den berörda personen, även om den är väsentlig för datainsamlingen;
b) motsätta sig behandling av personuppgifter som gäller den berörda personen för utsändning av reklammaterial eller direktförsäljningsmaterial eller för marknadsundersökningar eller kommersiell kommunikation.
Ovannämnda rättigheter får utövas direkt eller delegeras skriftligt eller via fullmakt till andra personer eller organisationer".

HUR RÄTTIGHETERNA ENLIGT ARTIKEL 7 KAN UTÖVAS OCH HUR MAN KAN FÅ EN LISTA PÅ ANSVARIGA FÖR DATABEHANDLINGEN

Användare kan när som helst utöva sina rättigheter enligt artikel 7 i Lagen samt få en komplett lista över ansvariga personer genom att skicka ett e-postmeddelande till registerföraren på [email protected] eller ett brev med vanlig post till: ACADEMIA BARILLA SOCIETÀ PER AZIONI - Academia Barilla S.p.A. – Lago Calamandrei 3/A (c/o Barilla Center) - 43121 Parma - Italien.
Dessutom kan användare som har gett sitt samtycke motsätta sig behandling av sina personuppgifter för de ändamål som anges i punkt b) ovan genom att skicka ett e-postmeddelande från användarens egen e-postadress genom att klicka på en länk som finns i varje e-postmeddelande.

ÄNDRING AV ANVÄNDARPROFIL

Användare kan när som helst ändra sina personuppgifter eller begära radering av användarprofilen genom att skicka ett e-postmeddelande till registerföraren – [email protected] – eller ett brev med vanlig post till: ACADEMIA BARILLA SOCIETÀ PER AZIONI - Academia Barilla S.p.A. – Lago Calamandrei 3/A (c/o Barilla Center) - 43121 Parma - Italien.